Документи 2023-2024

01 Стратегия 2021-2026
2.Правилник за дейността на ДГ
3.Правилник за вътрешния трудов ред
4.Годишен план на ДГ
5.Разпределения на основни форми на педагогическо взаимодействие
6. Модел за работа със семейството и децата в периода на адаптация
7.План за взаимодействие с родителите
8.Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
9.Програма за ранно напускане
10.Правила за използване на електронен дневник
11.Годишен план за квалификация на педагогическите специалисти
12.План за работа на педагогическия съвет
13.Празничен календар
14.Мерки за повишаване на качество на образованието, възпитанието и социализацията в ДГ
15.План за работа на комисията по БДП
16.План за съвместна дейност на Обществен съвет и ДГ
17.План за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие
18.Етичен кодекс
19.Дневен режим