Настоятелство

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Във връзка със създаването на обществен съвет към ДГ №33 „Делфинче” съгл. чл.265 от Закона за предучилищно и училищно образование и чл.7 ал. 3 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища /ДВ бр.75 / 27.09.2016 г./
свиквам родителска среща  на  родителските  активи  по групи и членове  на Родителското  настоятелство: на 01.12.2016г. от 17.30 часа
Дневен ред

  1. Запознаване на родителите/настойниците на децата с глава четиринадесета „Обществени съвети” от ЗПУО и Дейност на обществения съвет и организация на работа от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища
  2. Избор на един или двама родители за член на обществения съвет.

Директор: Кр. Михайлова

Относно дейността на обществения съвет и организацията му на работа, може да се запознаете по-подробно в сайта на детската градина от главното меню: За нас/ „Обществен съвет“   ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА

––––––––––

Комисия по даренията:
Председател – ………
Счетоводител- Биляна Михайлова
Членове- Ивайло Вълев, Виолета Лорер и Десислава Великова

Родителското настоятелство:

Петър Евгениев Манчев

Ирина Петрова Димитрова

Кристина Иванова Герджикова

Петя Георгиева Георгиева

Илина Росенова Николаева

Валентина Пенева Калева

Живка Симеонова Котоманова

Ивелина Тодоричкова

Дияна Динева

Теодора Калоянова

Детелина Белчева

Биляна Михайлова

Венислава Жекова

Петя Генова Димитрова –Председател на род.настоятелство

Даниела Иванова  тел. 0895058592 – Касиер на род.настоятелство

Павлина Димова  – учител

Стефка Аврамова – учител

 

Родителско настоятелство – проект Премини стъпка  напред Презентация на ОДЗ №3 Делфинче  –  Конференцията

 

Вашият коментар