Важно съобщение!

Уважаеми родители,

уведомяваме ви за становището на дирекция ПНО, относно таксите:

Родителите/настойниците не дължат такса за ползване на детска градина за периода на извънредното положение на основание чл.37 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна. Родителите ще могат да заплатят таксите за присъствените дни от месец март след възобновяване дейността на детските градини, като за периода на забава няма да дължат лихви на основание чл.6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

Публикувано в ДГ. Постоянна връзка.